TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis


ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Õppetöö

Tallinna Toomkoolis toimub õppetöö tunniplaani alusel. Põhilise osa ainetest (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, kehaline kasvatus (tüdrukutele), kunst ja käsitöö) õpetavad oma klassijuhatajad. Teatud aineid (saksa keel, muusika, usuõpetus, kehaline kasvatus, ballett) annavad  vastava aine õpetajad.

Huviharidus

Huviharidus on integreeritud tunniplaani. Toomkoolis osalevad kõik õpilased MTÜ Miikaeli Ühenduse poolt pakutaval süvaõppekursusel Inglise keel emakeele meetodil. Iga koolipäeva sees on kõigil õpilastel üks tund nimetatud kursuse inglise keelt. Samuti on esimeste klasside õpilastel üks kord nädalas folkloori tund, et õppida tundma eesti pärandkultuuri. Tunniplaani on integreeritud ka VHK Muusikakoolis õppivate Toomkooli õpilaste muusikakooli tunnid.

Huviringid

Kool pakub õpilastele võimalust osaleda tasuta ja tasulistes huviringides. Üheks huviringiks, mis tegutseb kooli identiteedi loomise eesmärgil ning on mõeldud kõigile laulmisest huvitatud õpilastele, on Toomkooli koor. Huviringide kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

Koolimaja

Tunnid toimuvad Toomkooli algkooli majas (Apteegi 3) ja põhikooli majas (Rüütli 4). Kehaline kasvatuse ja puutöö tunnid toimuvad koostööpartnerite vastavates ruumides (nt VHK võimla, Reval Spordikeskus). Tunni alguseks saabuvad õpilased või vastava aine õpetajad ettenähtud ruumi, kus tund toimub. 

Koolipäev

Koolipäeva pikkus sõltub tunniplaanist. Üldjuhul algab koolipäev kell 8.15. Koolitundide lõppedes osalevad õpilased huviringides ning lastevanemate soovil ja kokkuleppel õpetajatega on võimalik õpilastel jääda pikapäevarühma, mis lõpeb hiljemalt kell 17.30. Täpsemalt saab tunniplaani ja päevakava kohta lugeda SIIT

Parandusõpe

Et õpilane saaks kooli põhiainetes paremini hakkama, samuti õpilaste jaoks, kellel esineb spetsiifilisi õpiraskusi, töötab kooli parandusõppe õpetaja. Lapse õppimine parandusõpperühmas toimub kokkuleppel lapsevanemaga. Täpsemalt saab parandusõppe kohta lugeda SIIT.

Terviseteenistus

Koolitervishoiu teenust osutab Tallinna Toomkooli õpilastele SA Tallinna Koolitervishoid. Kooliõe kabinet asub Vanalinna Hariduskolleegiumi õppehoones.

Toitlustamine

Toitlustamine toimub Toomkooli majades (Apteegi 3) ja  (Rüütli 4), kuhu koolitoit kohale transporditakse. Toitlustamise kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

Vaimulik teenimine

Toomkooli kaplaniks on Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja. Kaplani ülesanneteks on regulaarsete nädalapalvuste ning kirikupühade palvuste ja jumalateenistuste läbiviimine. Kaplan ka teenindab ja nõustab õpetajaid, lapsevanemaid ja õpilasi vaimulikes küsimustes. Tallinna Toomkooli kodukirik on Tallinna Piiskoplik Toomkirik.