TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis


PÕHIMÕTTED JA VÄÄRTUSED

EESMÄRK

Tallinna Toomkooli eesmärgiks on kristlikele väärtustele ja kultuurile toetuva kaasaegse heatasemelise üldhariduse sidumine kaunitel kunstidel põhineva huvitegevusega õpilasesõbralikus ja õpetajat väärtustavas keskkonnas, luues eeldused vaba tervikliku isiksuse kujunemisele.

Eesmärgi saavutamisel toetatakse läbi õppe-ja kasvatusprotsessi iga õpilase arengut ühises koostöös kooli ja koduga.

Õppe- ja kasvatustöös juhindutakse kristlikust maailmavaatest, mida esindab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (edaspidi EELK).

VISIOON

Toomkooli lõpetaja on omandanud kaasaegsed teadmised, hindab üldinimlikke ja ajatuid väärtusi, orienteerub multireligioosses ja pluralistlikus maailmas ning tunneb end koduselt kristlikus kultuuriruumis.

MISSIOON

Toomkool tugineb üldhariduskoolina kristlikele tõekspidamistele, mis on aluseks isiksuse täisväärtuslikule elule ning teenivad üldist hüve ühiskonnas.
Toomkool toetub oma tegevuses kodu, kooli ja kiriku koostööle.
Toomkool rõhutab hariduse isiksuslikku, kultuurilist ja ühiskondlikku toimet. 
Toomkool loob eeldused muutuvas maailmas toimetuleva, hooliva ja väärika isiksuse arenguks.
Toomkool kujundab õpikeskkonna, kus lisaks headele teadmistele ja õpioskustele areneb lapse südametunnistus ja sotsiaalne võimekus. 
Toomkool arendab keskkonna, kus on rohkem koolirõõmu ning vähem pingeid ja kooliväsimust, kus märgatakse avalduvaid andeid, toetatakse last raskustes ega jäeta kedagi kõrvale.

SÜMBOOLIKA

Toomkooli sümboliks on vapp, mis kujutab punasel kilbil kuldset Pühakirja, mille kohal Neitsi Maarja valge liilia ning all valge luterroos punase südamikuga, mille keskel on valge rist. 
Neitsi Maarja – aastast 1240 Tallinna toomkiriku nimepühak.
Pühakiri – kristlikud väärtused ja veendumused ning kasvatuspõhimõtted põhinevad Piiblil.
Luterroos – luterlike kirikute, sealhulgas EELK üks sümboleist.

TRADITSIOONID

Oluline osa Toomkooli traditsioonide ja tavade kujundamisel on kristlikul elukorraldusel, samuti kiriku- ja rahvakalendri pühade ja tähtpäevade tähistamisel. Toomkoolis pööratakse olulist tähelepanu isamaalisele kasvatusele, tähistatakse  riigipühi, rahvuslikke ning kultuuri- ja haridusloolisi tähtpäevi.

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIMÕTTED

Toomkoolis taotletakse kodu, kooli ja kiriku tasakaalustatud koostööd nende ühises missioonis lapsele võimalikult soodsa arengukeskkonna loomisel. Toomkooli tegutsemise ning õppe- ja kasvatustöö põhimõtted toetuvad kristliku maailmavaate ning väärtuste vundamendile. Toomkool saab oma võimaluste piires toetada ainult nende lastevanemate püüdlusi oma laste kasvatamisel, kes teadvustavad ja arvestavad; kelle põhimõtted kattuvad või on sarnased; kes nõustuvad Toomkooli eesmärkide, missiooni, visiooni ja üldiste põhimõtetega.

VÄÄRTUSED

- Õppe- ja kasvatustööd korraldatakse lähtuvat kristlikust maailmavaatest ja väärtustest, võttes arvesse, et igal õpilasel on õigus oma vanemate poolt valitud religioossele (sh konfessionaalsele) või mittereligioossele (sh üldhumanistlikule) maailmavaatele, mida kellelgi teisel pole õigust kahtluse alla seada ega naeruvääristada; 
- Käitumis- ja suhtlemisnormides lähtutakse üldistest inimväärikuse ja ligimesearmastuse põhimõtetest (hoolivus, ausus, teistega arvestamine, abivalmidus, tähelepanelikkus, andestamine), olles veendunud, et inimesed on loodud üheväärtuslikeks, sõltumata rahvusest, usutunnistusest, erivajadusest või tervislikust seisundist.
- Õpikeskkonna loomisel ja arendamisel taotletakse laste vaimsete, moraalsete, intellektuaalsete, esteetiliste, sotsiaalsete ja füüsiliste võimete kestvat arengut läbi hea eeskuju, juhendamise, juhtimise ja distsipliini;
- Arenguks ja õppetööks võrdsete tingimuste loomiseks ning poiste ja tüdrukute traditsiooniliste soorollide kujundamise toetamiseks korraldatakse poiste ja tüdrukute õpetamine I kooliastmes eraldi klassides;
- Toetatakse traditsioonilist kristlikku käsitlust perekonnast, tunnustades vanemate põhiseaduslikku õigust olla oma laste esmased harijad pere- ja abielu mõtestamisel.

Kristliku kasvatuse ja usuõpetuse ametlikud tingimused ja korra Tallinna Toomkoolis leiad SIIT.

Tallinna Piiskoplik Toomkirik on 
Tallinna Toomkooli kodukirik


KRISTLIK KASVATUS

Tallinna Toomkooli traditsioonide hulka kuulub kristlik kasvatus, samuti kristliku elukorraldusega seotult mitmesugused regulaarsed või erakorralised palvused ja jumalateenistused nii kooliruumides kui ka Tallinna vanalinna teistes kirikutes. Toomkooli personali hulka kuulub kaplan. Toomkooli kodukirikuks on Tallinna Piiskoplik Toomkirik.

Luterliku Tallinna Toomkooli kui kristliku erakooli:
- iga õppeaasta algab ja lõppeb piduliku jumalateenistusega kirikus;
- õppekavas on konfessionaalne usuõpetus, mis lähtub luterliku kiriku õpetusest;
- kõikide klasside tunniplaanis on üks kord nädalas usuõpetuse tund;
- iga õppenädal algab hommikukogunemisega, mille üheks osaks on palvus;
- ühised söömised algavad söögilaulu või -palvega;
- suuremaid kirikupühi tähistatakse palvusega kirikus;
- kaplan korraldab kooli vaimulikku teenimist ja nõustab vajadusel õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid;
- koolis tegutseb koor ning õpilastele tutvustatakse kiriku liturgiat, olulisemaid koraale ning muud vaimulikku lauluvara ja muusikat;
- õpilased, õpetajad ja lapsevanemad osalevad Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse, Tallinna praostkonna ja EELK ühistegevuses ning vajadusel ja võimalusel Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) või selle liikmeskirikute oikumeenilises tegevuses.