TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

LEPING TALLINNA TOOMKOOLI TAASAVAMISE ETTEVALMISTAMISEKS

Lepingu eesmärk

Leping sõlmitakse eesmärgiga teha osapoolte koostöös vajalikud ettevalmistused EELK-le ja Toomkogudusele kuuluva Tallinna Toomkooli taasavamiseks.

Lepingu üldsätted

1. Isesesiva Tallinna Toomkooli taasavamise ettevalmistamiseks moodustab EELK konsistoorium osapoolte esindajatest töörühma, kes töötab välja Tallinna Toomkooli pedagoogilise kontseptsiooni ja arengukava.
2. Kuni isesesiva Tallinna Toomkooli taasavamiseni tegutsevad Toomkooli klassid Püha Miikaeli Kooli klassidena.
3. Esimene Püha Miikaeli Kooli Toomkooli klass alustab õppetööd 1. septembril 2011.
4. Iseseisva Tallinna Toomkooli asutamiseni koordineerib Toomkooli klasside tööd VHK consilium, kes on Toomkooli klasse puudutavates küsimustes aruandekohuslane EELK Konsistooriumi ja Toomkoguduse juhatuse ees.
5. Toomkooli klassid komplekteeritakse kristlikku kasvatusorientatsiooni järgivate perede lastest ning eelistatult pakutakse võimalust õppida vanalinnas elavate kristlike perede lastele.
6. Toomkooli klasside õpet korraldatakse samadel alustel kui VHK P ja T klasside õpet, diferentseerides seda vastavalt laste eeldustele ja perekonna soovile.
7. MÜ korraldab Toomkooli klassides inglise keele õppe „emakeele meetodil“ samadel alustel kui VHK õpilastele.
8. VHK tervise- ja teabeteenistused korraldavad Toomkooli klasside õpilaste arengu jälgimise ning info õppeprogrammide suunamiseks.
9. Toomkooli klasside õpilastele laieneb võimalus osa võtta VHK huvikoolide tegevusest, võttes arvesse Tallinna linna poolt seatud piiranguid huvitegevusele.
10. Toomkooli klasside lõpetajatel on õigus kandideerida VHK gümnaasiumisse samadel alustel kui VHK põhikooli lõpetajatel.

Lepingu osapoolte kohustused

1. EELK ja Toomkogudus kohustuvad:
- tegutsema iseseisva Tallinna Toomkooli taasavamise nimel;
- isesesiva Tallinna Toomkooli taasavamise järel sõlmima Püha Miikaeli Kooli Toomkooli klasside lastevanematega kõik vajalikud lepingud õpilaste õppetöö jätkamise tagamiseks Tallinna Toomkoolis;
- tagama 2011. aastal alustavale Püha Miikaeli Kooli Toomkooli klassile õpperuumid ja –tingimused;
- tagama Toomkooli klasside vaimuliku teenimise (koolikaplani) ja luterliku usuõpetuse.

2. VHK, MÜ kohustuvad
- igakülgselt toetama Tallinna Toomkooli rajamist, kasutades selleks VHK tegevuse käigus saadud uuringuandmeid ning pedagoogilisi- ja juhtimisalaseid kogemusi;
- iseseisva Tallinna Toomkooli taasavamise järel lõpetama Püha Miikaeli Kooli Toomkooli klasside lastevanematega kõik senised lepingud, tagades õpilaste õppetöö jätkamise Tallinna Toomkoolis.

Leping jõustus allakirjutamisel ja sõlmiti tähtajatult. Leping lõppeb lepingu sätestatud  eesmärgi saavutamisel, kui osapooled ei lepi kokku teisiti. Lepingu lõppedes on Tallinna Toomkoolil õigus sõlmida täiendav leping VHK ja MÜ-ga käesoleva lepingu üldsätete punktide 6-10 täitmise jätkamiseks. Osapooltel on õigus taotleda lepingu peatamist või ennetähtaegset lõpetamist, kui mõni osapooltest ei täida lepingus võetud kohustusi. Lepingu muutmist võivad algatada kõik osapooled, edastades muudatus-ettepanekud teistele osapooltele. Lepingut muudetakse kõigi osapoolte konsensusel.

Lepingu allkirjastajad

Peapiiskop Andres Põder – Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
Õpetaja Urmas Viilma – EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
Direktor Kersti Nigesen – Vanalinna Hariduskolleegium
Tegevdirektor Ingrid Meister – Miikaeli Ühendus

Rukkimaarjapäeval, 15. augustil 2011
Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus

              

Lepingu allkirjastamine Tallinna Toomkooli taasavamiseks
                                     

                                      Tallinna Toomkooli taasavamiseks lepingu allkirjastamine